sinan karakuzu M.Sc.Forest EngIneer NatIonal Park Expert ThInker

image63

BIOCENOSE GROUP

T.C.Turk Patent ve Marka Kurumu tarafından ; Marka no: 2017 - 107279 - Hizmet - 24.11.2017 tarihinden itibaren 10 yil adıma tescil edilmiştir.

&   

T.C.Turk Patent and Trademark Authority ; Trademark no: 2017 - 107279 - Service - 24.11.2017 has been registered for a period of 10 years.   

BIOCENOSE GROUP '' BIOCENOSE '' Evrendeki tüm canlı ve cansız varlıkların; Hayatta kalabilmeleri,Varlıklarını ve Nesillerini devam ettirebilmeleri için yaptıkları Varolma = Yaşama Mücadelesidir. Evrende yaşamımızın Tek mucizevi Gezegeni ; Yerküre'de yaşıyoruz. İnsanoğlunun bilinen en mükemmel canlı olduğunu bilincindeyiz. Yerküre değerlerini gelecek kuşaklara Dünya Mirası olarak armağan edebilmek Mecburiyetimiz ile Evrensel Sorumluluğumuz vardır. BIOCENOSE GROUP ' un Kuruluş amacı : Yerküre ve Evren'deki tüm Canlı ile Cansız Varlıkların ; Varlıklarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan en uygun,güvenli ve sürekli yaşama ortamlarının sağlanmasında ; Kamuoyuna,Karar verebilme Yetkisine sahip Lider,Kuruluş ve Kişilere Öneriler Sunabilmektir. Özellikle;Geleceğimizin teminatı olan Genç ve Gelecek Generasyonlara Evren,Yerküre,Doğa,Yaşama Mücadelesi,v.b.konularda ışık tutabilmek,tecrübe ve bilgi verebilmektir. Evrensel Değerlere sahip:Dünyanın her yerinde Ailesini,Toplumunu,Milletini gururla temsil edebilecek, Dünya İnsanı olabilecek, Kariyer sahibi bireyler yetişebilmesinde katkılar yapabilmektir. BIOCENOSE GROUP : İnsan beyninin sonsuz yaratıcı sınırlarını ; İnsanoğlu'nun Ortak Aklı ile özgürce değerlendirerek ; Günümüzde ve Gelecekte Yerküre Varlıklarının Sürdürebilirliğini Sağlayabilmek Hedefi ve Amacı ile;Tarafımca Kurulmuştur. Hayırlısı Olsun ! Saygılarımla ! Nowember 24,2017-Istanbul,TURKIYE '' BIOCENOSE '' All living and non-living beings in the Universe; Survival is a struggle to survive and survive. One Miraculous Planet of our life in the Universe; We live in the Earth and realize that mankind is the best known living thing. We have Universal Responsibility to be able to present Earth values ​​to future Generations as world heritage. The purpose of BIOCENOSE GROUP All Live and Lifeless Beings in the Earth and the Universe; In providing the most suitable, safe and continuous living environments necessary for their existence; To be able to offer proposals to the Public, to the Leaders, organizations and Persons who have the power to make decisions. Specifically, it is to be able to shed light on the Universe, Earth, Nature, Struggle for Survival, etc. It has Universal values: will be able to represent its family, society and nation proudly all over the world, To be able to contribute to the growth of individuals who have a career in the world. BIOCENOSE GROUP: The infinite creative boundaries of the human brain; By evaluating freely with the common mind of mankind; To achieve the sustainability of the Earth's Beings in the Present and Future; Founded on 24.11.2017 by me. Be Good ! Yours faithfully ! Nowember 24,2017-Istanbul,TURKEY

Dosyalar kısa süre içinde gelecek.

Faaliyet Alanlarımız: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri. Sempozyum,konferans,kongre ve seminer düzenleme,idare hizmetleri. Spor,kültür ve eğlence hizmetleri (sinema,spor karşılaşmaları,tiyatro,müze,konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil) Dergi,kitap,gazete,v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi,okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film,televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirlıği hizmetleri,foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğfafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri. Not:Tüm bu faaliyetler '' BIOCENOSE GROUP '' T.C.TURK PATENT ve MARKA KURUMU'nun Emtiası:41.maddesi kapsamındadır. Our Activity Areas: Education and Training Services. Organization of symposiums, conferences, congresses and seminars. Sports, cultural and entertainment services (including ticketing services for cultural and entertainment events such as cinema, sports, theater, museum, concert) Services related to making the magazines, books, newspapers, etc. publications ready for printing and delivering them to the reader (including the provision of services by means of global networks). Film, television and radio programs. News reporting services, photo-reporting services. Photography services. Translation services. Note: All of these activities are covered by the 'BIOCENOSE GROUP' T.C.TURK PATENT and the Commodity of BRANDING INSTITUTION: Article 41.

Dosyalar kısa süre içinde gelecek.

Ticari bir MARKA değiliz. ANAYASA'mız DÜNYA'da ve EVREN'de BARIŞ' tır. SİYASET ve DİN faaliyet kapsamımızda değildir. We are not a commercial BRAND. Our constitution is PEACE in WORLD and UNIVERSE. POLITICS AND RELIGION is not in our scope of activity.

Dosyalar kısa süre içinde gelecek.

Tüm Faaliyet Alanlarımız Kapsamında ; Değerli Görüşlerinizi iletebilirsiniz. In the Our Activity Areas; Your dear Comments send us.

Dosyalar kısa süre içinde gelecek.

Contact : info@biocenosegroup.com , info@sinankarakuzu.com

Dosyalar kısa süre içinde gelecek.

BIOCENOSE GROUP - Brand & Patent

Bize mesaj atın!

Dosyalar kısa süre içinde gelecek.